• Informacje

    •  

     Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych

     na rok szkolny 2020/2021

     Podstawy prawne

     Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

      

     • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.),
     • uchwały Rady m.st. Warszawy nr XLI/1062/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.
      w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę,
     • uchwały Rady m.st. Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

     Informacje ogólne

     1. Do klas I przyjmowane są:
        • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,

      

     • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
     1. Dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej im przez organ prowadzący oraz dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową, na wniosek rodziców (zgłoszenie, w przypadku dzieci obwodowych) są przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 2 marca 2020 r.

     Zasady przyjęć

     Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

     Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

      • kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

     Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

     Kandydaci spoza obwodu

      • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
      • rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji.
      • szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
      • niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
      • kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę m.st. Warszawy.
      • umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji)  szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

     Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

     Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków/zgłoszeń, a datą zakończenia tego etapu, przy czym:

     • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
     • data i godzina wydrukowania wniosku,
     • data i godzina złożenia wniosku w szkole,
     • data i godzina zatwierdzenia wniosku

     nie będą miały wpływu na przyjęcie dziecka.

      

     Rodzice/prawni opiekunowie:

      • wypełniają w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
      • drukują wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają go w szkole pierwszego wyboru

     lub

      • pobierają wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają w szkole pierwszego wyboru.

     Informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadza w tym przypadku do systemu informatycznego dyrektor szkoły.

      

      

     Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie posiadają nr PESEL:

      • występują do dyrektora szkoły pierwszego wyboru z wnioskiem o wydanie numeru identyfikacyjnego do systemu informatycznego,
      • wypełniają w systemie wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka (w polu PESEL wpisują nr identyfikacyjny),
      • drukują wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu, składają w szkole pierwszego wyboru

     lub

     • pobierają wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole,
     • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w szkole pierwszego wyboru,
     • informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły.

     Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

     Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku/zgłoszenia odpowiedzialny jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru/szkoły obwodowej.

     • Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone przez Radę m.st. Warszawy, oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.
     • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).  
     • Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
     • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
     • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
     • Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka:

     - pisemnie - w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,

     - elektronicznie – w systemie informatycznym.

     • Komisja rekrutacyjna:
      • przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany
       do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
      • podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

      

     • Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:
      • złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
      • wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
      • złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

      

     Zasady przyjęć kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

     Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność (na pierwszy etap edukacyjny) mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub oddziałów integracyjnych.

     Wypełniając wniosek, należy wybrać:

     - w pierwszej kolejności grupy rekrutacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie grupy rekrutacyjne ogólnodostępne

     lub

     - w pierwszej kolejności grupy rekrutacyjne ogólnodostępne, a następnie grupy rekrutacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

      

     Wypełniony i podpisany wniosek rodzice składają w szkole pierwszego wyboru.

     Do wniosku dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego na pierwszy etap edukacyjny. Kopię orzeczenia składa się we wszystkich szkołach, w których wybrano oddział integracyjny.

     • Postępowanie rekrutacyjne kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
     • Decyzję o przyjęciu do oddziału integracyjnego kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność, podejmuje dyrektor szkoły.

      

     Zasady przyjęć kandydatów do klasy I sportowej

     Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy:

     • posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności  fizycznej,
     • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego,
     • uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale,
     • w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba  miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej,
     • w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego –  brane są pod uwagę łącznie kryteria , o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe:

     - wielodzietność rodziny kandydata,

     - niepełnosprawność kandydata,

     - niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

     - niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

     - niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

     - samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

     - objęcie kandydata pieczą zastępczą.

      

     UWAGA!

     Rejestracja wniosków do oddziałów sportowych odbywa się w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, tj. od 3 do 6 marca 2020 r.

      

     Wniosek, w którym umieszczono na liście preferencji – na dowolnej pozycji – oddział sportowy, powinien zostać złożony w szkole pierwszego wyboru (po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów) najpóźniej do dnia 6 marca (do godz. 16.00).

      

     Kandydat, którego wniosek został złożony po terminie wskazanym w harmonogramie, nie będzie mógł przystąpić do próby sprawności fizycznej i nie będzie brał udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego.