• O nas

    • Szkoła Podstawowa nr 152 im. Marii Dąbrowskiej w Warszawie

            SP nr 152 istnieje od 1 września 1970 roku, jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową, przyjmującą wszystkie dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu zamieszkałe w obwodzie szkoły oraz, w miarę możliwości spoza obwodu szkoły, w szczególności te bardziej zainteresowane zwiększoną aktywnością fizyczną i uprawianiem sportu.

           Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, szczególną uwagę zwracając, w pierwszym etapie kształcenia na adaptację dzieci w szkole jako miejscu przyjazny, wychowaniu do obowiązkowości i nauce "bycia uczniem".

             Drugi etap edukacyjny powinien stać się okresem szczególnie intensywnego rozwoju aktywności poznawczej dziecka. Celem działalności dydaktycznej szkoły, począwszy od tego etapu jest wyposażanie ucznia w komplet umiejętności  i - w mniejszym stopniu - wiadomości koniecznych na dalszych etapach kształcenia i w późniejszym życiu oraz zaspokajanie ( i wykorzystanie ) naturalnej, wrodzonej u każdego dziecka i młodego człowieka ciekawości świata.


           Cały proces dydaktyczny musi być ukierunkowany na wyposażenie ucznia w tzw. kompetencje kluczowe:

     • planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się;

     • skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach;

     • efektywne współdziałanie w zespole;

     • rozwiązywanie problemów w twórczy sposób;

     • wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, najczęściej wskazywanych przez nauczyciela oraz efektywne i sprawne posługiwanie się technologią informacyjną i urządzeniami przetwarzającymi informacje, w tym komputerem;

     • odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz potrzebnych w tym względzie doświadczeń i nawyków.

           Od 1973 roku prowadzimy oddziały sportowe przygotowujące dzieci do aktywnego uprawiania sportu.