• Odbiór dziecka ze świetlicy przez videofon

      09.09.2020

      Drodzy Rodzice,

      oto zasady odbioru dziecka przez videofon ze świetlicy:

      1.Videofon jest zainstalowany przy drzwiach obok sali gimnastycznej (wejscie nr 3)
      2. W celu odebrania dziecka należy nacisnąć przycisk na środku urządzenia tak,jak się dzwoni do drzwi.
      3. Gdy usłyszą Państwo głos wychowawcy, należy pokazać Kartę Upoważnienia do odbioru do oka kamery w odległości min. 10 cm.
      4. Wychowawca przeczyta, które dziecko ma wydać i potwierdzi wypuszczenie dziecka do szatni.
      5.Jeśli czas ubierania się dziecka będzie dla Państwa niepokojąco długi( więcej niż 10 min.), proszę zadzwonić jeszcze raz i dopytać co się dzieje?
      6.Przy drzwiach będzie wypuszczać dzieci osoba dyżurująca.
      7. Kart Upoważnień do odbioru nie można przekazywać innym osobom niż te upoważnione w karcie zapisu.
      8. Chcąc upoważnić nową osobę należy napisać ręczne upoważnienie i przekazać przez dziecko wychowawcy świetlicy, który przygotuje dla tej osoby osobną kartę upoważnienia do odbioru.
      9. Osobom nieposiadającym Karty Upoważnienia do odbioru dziecka ze świetlicy dzieci nie będą wydawane.
      10. W przypadku zgubienia Karty Upoważnienia do odbioru przez którąkolwiek osobę upoważnioną należy niezwłocznie skontaktować się ze szkołą albo z wychowawcą lub maila na adres dominika.mlynarczyk76@gmail.com. Nowa karta będzie innego koloru niż ta zagubiona.

      pozdrawiam
      Dominika Młynarczyk
      kierownik świetlicy 

     • Stypendia i zasiłki szkolne

      02.09.2020

      Szanowni Państwo,

      W bieżącym roku szkolnym, uchwałą Rady m.st Warszawy, nastąpiła zmiana dotycząca przyjmowania wniosków, wydawania decyzji oraz rozliczania stypendiów i zasiłków szkolnych. Instytucją, która będzie się tym zajmowała jest Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.

      Nastąpiła również modyfikacja katalogu wydatków możliwych do finansowania w ramach stypendiów szkolnych. W ramach tego świadczenia możliwe będzie finansowanie tylko:

      a)zakupu podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego,

      b)zakupu komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów,

      c)zakupu biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej,

      d)całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

      Wzory wniosków o udzielenie w/w świadczeń dostępne są na stronie Biura Edukacji (w zakładce dla ucznia i rodzica - Pomoc socjalna dla uczniów).

      Wydrukowane wnioski będą również dostępne w sekretariacie szkoły. Prosimy o poinformowanie pracownika szkoły dyżurującej przy wejściu dla interesantów o celu wizyty.

      Wypełnione wnioski należy składać lub przesyłać bezpośrednio do OPS w dzielnicy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, przy czym wniosek dotyczący stypendium szkolnego musi zostać złożony/wysłany w ustawowym terminie do 15 września 2020 roku. Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym wnioskodawcą jest rodzic/prawny opiekun dziecka.

      Adres Ośrodka Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Ochota:ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa

     • Plan obiadów dla klas 1-3

      02.09.2020

      Drodzy Rodzice klas 1-3,

      Plan obiadów znajdą Państwo w zakładce Świetlica- Plan obiadów. Ten plan może się jeszcze zmieniać do końca września więc bardzo proszę o zaglądanie codziennie na stronę Świetlicy. Każdy nowy plan będzie miał swoją datę od, której będzie obowiązywał.

      pozdrawiam

      Dominika Młynarczyk

      kierownik świetlicy

     • Stołówka szkolna

      31.08.2020

      ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY w roku szkolnym 2020/2021

      Cena 1 obiadu (tylko II danie) - 4 zł

      1. Opłaty za obiady wnosi się z góry za cały miesiąc. Nie jest możliwe wykupienie obiadów na wybrane dni tygodnia.
      2. Wpłaty za obiady mogą być realizowane wyłącznie przelewem na wskazany rachunek bankowy. 
      3. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień faktycznego wpływu środków na konto szkoły.
      4. Płacąc za obiady przelewem sami Państwo odliczacie zwroty za odwołane obiady na podstawie wysłanych smsów.
      5. W przypadku dużych opóźnień w dokonywaniu płatności, wydawanie obiadów zostanie wstrzymane.

      Wysokość opłaty za miesiąc wrzesień 2020 wynosi 84 zł za 21 dni. Do opłaty nie jest wliczony 01.09. Wpłaty należy dokonać do 5 września.

      Więcei inforrmacji o obiadach znajduje się w zakładce STOŁÓWKA

     • Świetlica szkolna

      28.08.2020

      Drodzy Rodzice,

       

      w związku z wytycznymi wprowadzonymi przez Ministra Oświaty i Wychowania oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na czas epidemii Covid-19 chciałabym Państwu tą drogą przekazać najważniejsze informacje związane z organizacją pracy świetlicy w roku szkolnym 2020/2021.

       

      1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest wypełnienie (dokładne-proszę podpisać wszystkie strony) KARTY ZAPISU, którą można wydrukować ze strony internetowej szkoły.

      Wypełnioną kartę proszę przekazać dziecku najpóźniej do 04 września 2020r.Wychowawcy świetlicy odbiorą karty od dzieci.

       

      2. Jeśli zadeklarują Państwo 20 zł miesięcznie na potrzeby świetlicy, to bardzo proszę o przelanie kwoty za cały rok, czyli 200zł na konto Rady Rodziców w temacie wpisując ŚWIETLICA, najpóźniej do 30 października 2020r.

       

      3. Bardzo proszę o zapoznanie się z Regulaminem Świetlicy i Procedurami (świetlica), które w tym roku są poszerzone o zasady bezpieczeństwa podczas epidemii Covid-19. Znajdziecie tam Państwo odpowiedzi na wiele pytań, które być może już się pojawiły odnośnie świetlicy.

       

      4. Proszę pamiętać, że nie mogą Państwo przebywać na terenie szkoły, w związku z tym odbiór dziecka będzie odbywał się w tym roku przy drzwiach wejściowych od strony parkingu/sali gimnastycznej. Będzie tam dyżurowała osoba, która zawoła przez krótkofalówkę Państwa dziecko i wypisze je na liście obecności. Dziecko będzie musiało samo zejść do szatni i się przebrać, a potem podejść do wyjścia.

       

      5. Proszę zaopatrzyć swoje dzieci w odpowiednią ilość napojów i jedzenia, gdyż w tym roku nie będzie funkcjonował sklepik szkolny i źródełko.

       

      6. Proszę o punktualne odbieranie dzieci ze świetlicy.

       

      Jeśli mają Państwo jakieś pytania, to proszę o maila na Librusie..

       

      Pozdrawiam serdecznie

       

      Dominika Młynarczyk

      kierownik świetlicy

     • Rozpoczęcie roku szkolnego klas 1 - cd

      24.08.2020

      Listy uczniów klas 1 wywieszone są na drzwiach szkoły. 31 sierpnia zostaną również umieszczone na tablicy przed budynkiem szkoły.

      Rozpoczęcie roku szkolnego dla każdej z klas odbędzie się w innym miejscu. Prosimy, aby uczniowie do budynku szkoły wchodzili w następujący sposób:

      klasa 1a korytarz II piętro - wychowawca p. Teresa Tworkowska - wejście nr 1 (górne wejście przy sekretariacie)

      klasa 1b - korytarz parter - wychowawca p. Jolanta Gołos - wejście nr 2 (wejście od strony boiska szkolnego)

      klasa 1c - korytarz I piętro - wychowawca p. Izabela Hyżorek - wejście nr 1 (górne wejście przy sekretariacie)

      klasa 1s - sala gimnastyczna - wychowawca p. Kamila Zakrzewska - wejście nr 3 (wejście od strony parkingu)

     • Rekrutacja do klas 4 sportowych

      20.05.2020

      Nowy harmonogram rekrutacji do klasy 4 sportowej harmonogram

      W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych i  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zmianie uległ harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych na rok szkolny 2020/2021.

      UWAGA ! Zmianie uległy m.in. terminy odbywania prób sprawności fizycznej.

     • Zmiana Harmonogramu rekrutacji do klas IV sportowych

      26.03.2020

      NOWY_Harmonogram_SPORT_klasy_IV.doc

      NOWY Harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych

      Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do klas IV sportowych, w dniach 23-27 marca br. rodzice składają wnioski o przyjęcie.

      Scan podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów można składać drogą mailową na adres  placówki, która przeprowadza rekrutację do klasy IV sportowej.

      W przypadku problemów z uzyskaniem orzeczenia o bardzo dobrym stanie zdrowia kandydata (orzeczenie wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej) dopuszcza się dostarczenie tego dokumentu do szkoły w późniejszym terminie, jednak nie później niż do 18 maja br., tj. przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności  fizycznej.

      Adresy mailowe i numery telefonów placówek  można znaleźć na stronach szkół lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl w zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu - w pliku excel.

      UWAGA ! Zmianie uległy m.in. terminy odbywania prób sprawności fizycznej.

      W sprawie szczegółowych informacji dotyczących zasad i kryteriów rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych należy zwrócić się bezpośrednio do dyrektorów szkół, w których będzie przeprowadzana rekrutacja do tych oddziałów.

     • Rekrutacja do klas 4 sportowych

      17.03.2020

      W związku z ustalonym na 23-27 marca terminem  składania dokumentów w rekrutacji do  klas IV sportowych w szkołach podstawowych rodzice mogą  przesłać  na adres szkoły skan wniosku i dokumentów (m.in. orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia - wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły/oddziału). 

      Ewentualne zmiany dotyczące harmonogramu rekrutacji do klas IV sportowych - w tym zmiana terminu przeprowadzenia próby sprawności fizycznej do tych klas - są uzależnione od decyzji i  komunikatów Ministerstwa Edukacji Narodowej.

      Więcej o rekrutacji do klas 4 sportowych znajdziecie Państwo tutaj

     • Thay đổi các nguyên tắc tuyển chọn vào trường mẫu giáo và lớp một các trường phổ thông, trong liên quan đến coronavirus tại Ba Lan

      15.03.2020

      Các đơn xin nhập trường  sẽ được nhận đến ngày 20 tháng 3. Các phụ huynh có thể dùng hai cách sau:

      1. Gửi  ảnh quét máy tính (scan) đơn xin nhập học và các tài liệu còn lại thông qua thư điện tử đến các địa chỉ email của trường. Địa chỉ email và số điện thoại của các trường có thể tìm thấy trên trang web của các trường hoặc trên trang của Phòng Giáo dục (Biuro Edukacji) www.edukacja.warszawa.pl trong mục  Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne trong  tập tin dạng exel
      2. Mang  tài liệu dưới dạng giấy đến trường nộp. Tại các trường các quy tắc vệ sinh đòi hỏi khắt khe hơn: dùng chất lỏng khử trùng, hạn chế tiếp xúc với nhân viên, giữ khoảng cách 1,5 mét giữa những người có mặt bên trong tòa nhà. Các thông tin giải thích, tư vấn chỉ được thực hiện qua điện thoại hoặc thư điện tử

      Trong trường hợp không thể nhận được giấy chứng nhận của nơi làm việc,   trường học nhận văn bản cam kết của  phụ  huynh  sẽ nộp giấy chứng nhận  sau.

      Liên quan đến dịch bệnh virus Covid-19 từ ngày 16 tháng 3, các nhà trẻ, trường mẫu giáo và các trường phổ thông cơ sở và trên phổ thông cơ sở  sẽ đóng cửa.  Các giáo viên  sẽ gửi các tài liệu học tập cho từng cá nhân để tự học. Trong các ngày tới đây chúng tôi sẽ thông báo cho ông bà các bước tiếp theo.

       

     • Zmiana zasad rekrutacji do I klas szkół podstawowych w związku z koronawirusem

      14.03.2020

      Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

      1. Wysłać skan wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki: sp152@dabrowska.waw.pl, tel. 228226608

      2. Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego, 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

      W przypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o późniejszym dostarczeniu zaświadczenia z zakładu pracy.     • "Giełda Zawodów. Dobrze wybrane."

      21.02.2020

      Zapraszamy na „Giełdę Zawodów. Dobrze wybrane”

      Stolica promuje i popularyzuje szkolnictwo zawodowe. Podczas dwudniowej „Giełdy Zawodów” w Pałacu Kultury i Nauki - 11-12 marca, godz. 9.00-19.00. zaprezentują się stołeczne technika i szkoły branżowe I stopnia.

      Stołeczne szkoły zawodowe kształcą w 70 zawodach, które podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane w podziale na następujące branże:

      •             Gastronomia, Hotelarstwo i Turystyka

      •             Ekonomia i Handel

      •             Transport i Drogownictwo

      •             Budownictwo

      •             Nowe Technologie

      •             Usługi

      •             Fotografia i Multimedia

      Uczniowie klas VIII szkół podstawowych, którzy odwiedzą giełdę będą mogli uzyskać informacje na temat różnych zawodów oraz zapoznać się ze specyfiką nauczania danego zawodu. Będą mogli porozmawiać z uczniami, którzy uczą się już danego zawodu a także skorzystać z indywidualnych porad doradców zawodowych.

      Zwiedzający mogą liczyć na dodatkowe atrakcje - prezentacje multimedialne, gry edukacyjne i filmy przygotowane przez szkoły zawodowe.

      Zapisy będą prowadzone za pomocą systemu elektronicznej rejestracji  pod adresem:

      gieldazawodow.wcies.edu.pl od 25 lutego od godz. 9.00 do 5 marca lub do wyczerpania limitu miejsc. Rejestracja obejmuje zorganizowane grupy uczniów ze szkół podstawowych (do 32 uczniów) wraz            z opiekunem.

      Wstęp wolny dla rodziców od godz. 15.00 do 19.00

     • Opłata za obiady za październik

      24.09.2019

      Opłata za obiady za październik wynosi 132 zł za 22 dni.

      Do opłaty nie jest wliczony 14.10, jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

      Płatności należy dokonać do 30 września.

       

      Harmonogram opłat za kolejne miesiące:

      opłata za listopad (19 dni) - 114,00 zł - termin płatności: 31 października

      opłata za grudzień (15 dni) - 90,00 zł - termin płatności: 30 listopada

       

     • Pomoc socjalna

      05.09.2019

      Rodzice uczniów naszej szkoły zainteresowani uzyskaniem stypendium socjalnego mogą składać wnioski w nieprzekraczalnym terminie ustawowym do dnia 16 września 2019 roku w p. 31 na II piętrze (pokój pedagogów).

      Zachęcamy do wcześniejszejszego kontaktu celem weryfikacji kompletności wniosku.

      Druki dostępne są u pedagogów lub do pobrania: wniosek-o-stypendium-szkolne_2019-2020.docx

     • Opłaty za obiady

      22.08.2019

      Od września cena 1 obiadu będzie wynosiła 6 zł.

      Wysokość opłaty za obiady za miesiąc wrzesień 2019 zostanie podana 02 września 2019 r. Opłatę za wrzesień należy wnieść w dniach 1 - 5 września. Prosimy w sierpniu nie wpłacać pieniędzy na konto szkoły.

      Prosimy również o zapoznanie się z ogólnymi zasadami odpłatności za obiady

      Informację o zwrotach za odwołane obiady w czerwcu znajdziecie Państwo tutaj.

     • Opłaty za obiady

      22.02.2019

      opłata za marzec wynosi 105 zł - termin płatności 28.02

      opłata za kwiecień wynosi 70 zł (do opłaty nie są wliczone dni: 12-23 kwietnia) - termin płatności 31.03

      opłata za maj wynosi 100 zł (do opłaty nie są wliczone dni 1-5 maja) - termin płatności 30.04

      opłata za czerwiec wynosi 65 zł (do opłaty nie są wliczone dni 20-30 czerwca) - termin płatności 31.05

      więcej

    • BILETY NA MECZ LEGII DLA UCZESTNIKÓW ROWEROWEGO MAJA!
     • BILETY NA MECZ LEGII DLA UCZESTNIKÓW ROWEROWEGO MAJA!

      19.07.2018

      Wzorem roku ubiegłego jedną z nagród przygotowanych przez Fundację Legii  najaktywniejszych uczestników warszawskiego Rowerowego Maja jest możliwość bezpłatnego wejścia na mecz Legii Warszawa w okresie wakacyjnym (lipiec – wrzesień 2018).

      Każdy młody uczestnik, który brał udział w tegorocznej edycji akcji "Rowerowy Maj" i posiada w dzienniczku minimum 10 naklejek, jest uprawniony do jednorazowego odbioru biletu dla siebie oraz dorosłego opiekuna na dowolnie wybrany mecz rozgrywany w okresie wakacyjnym (lipiec – wrzesień) na stadionie Legii, w ramach rozgrywek Ekstraklasy 2018/2019.

       

      Jak odebrać darmowe bilety?

       

      W celu odbioru biletów, uczestnik powinien zgłosić się najpóźniej dwa dni przed meczem do kas biletowych lub Punktu Obsługi Kibica razem z dzienniczkiem z naklejkami oraz z danymi osobowymi: imieniem, nazwiskiem, nr PESEL. Sprzedaż biletów na nowy sezon rozpocznie się na około dwóch tygodni przed pierwszym meczem. Zachęcamy do śledzenia oficjalnej strony klubu legia.com, gdzie zostanie umieszczona informacja o rozpoczęciu sprzedaży oraz oficjalny terminarz rozgrywek. Bilety będzie można odbierać po rozpoczęciu sprzedaży na dany mecz.

       

      Liczba miejsc na każde spotkanie jest ograniczona i wynosi 50 podwójnych wejściówek na trybunę rodzinną. Decyduje kolejność zgłoszeń.

       

      Bilety mogą Państwo wymieniać w:

      - Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Łazienkowskiej 3

      pon. - pt.: 11:00-19:00;

      sob.: 10:00 -17:00;

      nd.: 10:00-16:00;

      - na wyspie Legii w M1 Marki przy ul. Józefa Piłsudskiego 1

      pon. – nd.: 11:00-20:00;

       

      Serdecznie zapraszamy i życzymy wielu pozytywnych emocji przy Ł3!

      Koordynatorzy Rowerowego Maja Warszawa

      Marcin Górecki i Edyta Mantorska