• Normy postępowania


    • Wobec ludzi:

     1. Okazujemy sobie życzliwość i pomoc.

     2. Szanujemy indywidualność każdego - jego religie, zainteresowania i pochodzenie.

     3. Jesteśmy koleżeńscy i tolerancyjni wobec siebie.

     4. Wyrażamy poglądy i opinie w sposób niekrzywdzący innych.

     5. Nie odsuwamy nikogo od siebie, wspólnej pracy i zabawy.

     6. Nie obrażamy nikogo słowem, gestem, miną.

     7. Nie stosujemy agresji i przemocy fizycznej wobec innych.

     8. Konflikty rozwiązujemy pokojowo.

     9. Nie wymuszamy na innych zachowań, które upokarzają i poniżają.

     10. Aktywnie przeciwstawiamy się przemocy:

      1. nie namawiamy nikogo do dokuczania innym

      2. stajemy po stronie osoby poszkodowanej

      3. zwracamy uwagę każdemu, kto stosuje agresje i przemoc

      4. nie patrzymy obojętnie na krzywdę innych - informujemy dorosłych o zagrożeniach

     W szkole:

     1. Do szkoły i na zajęcia przychodzimy punktualnie.

     2. Aktywnie i systematycznie uczestniczymy w zajęciach szkolnych.

     3. Stosujemy się do zasad obowiązujących na lekcjach.

     4. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych podczas lekcji i przerw.

     5. Swoim zachowaniem nie zagrażamy zdrowiu, bezpieczeństwu własnemu i innych.

     6. Nie przynosimy rzeczy, które mogą stanowić zagrożenie dla innych.

     7. Nie posiadamy, nie używamy: papierosów, alkoholu, narkotyków.

     8. Dbamy o higienę i estetyczny wygląd własny odpowiedni do miejsca i sytuacji

     9. Dbamy o czystość i porządek na terenie naszej szkoły oraz jej otoczenia.

     10. Szanujemy pracę innych.

     11. Szanujemy własność wspólną, szkolną i każdego z osobna.

     12. Nie zabieramy i nie niszczymy rzeczy osobistych.

     13. Na teren szkoły nie przynosimy rzeczy wartościowych.