• Informacje RR

    •  Rada Rodziców (RR) przy Szkole Podstawowej nr 152 im. Marii Dąbrowskiej w Warszawie uprzejmie informuje, iż na podstawie uchwały nr 2 z dnia 17 września 2018 r., podjętej na posiedzeniu przedstawicieli rodziców reprezentujących 25 klas, w roku szkolnym 2018/2019 RR działa w następującym składzie: 

      

     Imię i nazwisko funkcja
     Prezydium RR
     Tomasz Kulpa przewodniczący RR
     Rafał Kunaszewski v-ce przewodniczący RR
     Edyta Kosałka skarbnik RR
     Tomasz Żuk sekretarz RR
     Komisja Rewizyjna RR
     Andrzej Daniluk przewodniczący KR RR
     Beata Zamrowska członek KR RR
     Paweł Kowalski członek KR RR

      

     Z uwagi na fakt, że nie wszyscy przedstawiciele klas byli na poprzednich zebraniach i nie posiadamy ich danych teleadresowych, prosimy przedstawicieli klas o kontakt z Sekretarzem RR i Sekretariatem Szkoły i o przekazanie swoich imion i nazwisk i adresów e-mail.

     Rada Rodziców (RR) reprezentuje interesy Rodziców wszystkich klas naszej szkoły, zarówno na terenie Szkoły, jak i poza nią. Podejmowane działania RR mają na celu wsparcie rozwoju naszych dzieci, ich uzdolnień i pasji, poprawę bezpieczeństwa i wprowadzanie innowacji i udogodnień m.in. poprzez współtworzenie z Rada Pedagogiczną Programu Profilaktyczno-Wychowawczego. [wkrótce opublikujemy]

     RR prowadzi stały dialog z Dyrekcją Szkoły i nauczycielami, rozwiązując pilne i długofalowe problemy szkolne związane z uczniami, często zgłaszając Państwa pomysły, sugestie i zastrzeżenia.

     RR gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek, które przeznaczone są wyłącznie na potrzeby uczniów naszej Szkoły. Będziemy w stanie, tak jak w ubiegłych latach, zdziałać wiele wspólnie z Szkołą tylko dzięki zaangażowaniu i pomocy finansowej nas wszystkich.

     Poprzez działania RR wszyscy wspieramy i finansujemy różne szkolne akcje, inicjatywy i działania w tym białe i zielone szkoły, konkursy i zabawy itp.

     Serdecznie zachęcamy wszystkich Rodziców i Nauczycieli do kierowania do nas wszelkich pomysłów, uwag oraz inicjatyw, w które RR mogłaby się zaangażować. Razem uda nam się zdziałać więcej! Prosimy się z nami kontaktować poprzez przedstawicieli swoich klas w RR lub po przez komunikator Librusa, a także bezpośrednio na zebraniach klasowych i posiedzeniach RR. 

      Decyzją nowej RR została utrzymana wysokość dobrowolnej składki na komitet rodzicielski w kwocie 150 zł na rok szkolny 2018/2019. W przypadku gdy kwota należności stanowi zbyt duże obciążenie finansowe, można dokonać wpłaty w niższej kwocie i rozbiciu na miesięczne raty.

        

     Informacje dot. zasad funkcjonowania Rady rodziców znajda Państwo w załączonym podręczniku poradnik_rady_rodzicow.pdf

      

     Rada Rodziców SP nr 152 w Warszawie działa w oparciu o zatwierdzony 27.03.2019 r. Regulamin RR Regulamin_Rady_Rodzicow_2019.pdf 

      

     Do podstawowych kompetencji Rady Rodziców należy:

     • Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
     • Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego skierowanego do uczniów, realizowanego przez nauczycieli.
     • Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
     • Rada Rodziców ma prawo wyrażania swojej opinii o pracy szkoły, dyrektora i nauczycieli.
     • Przedstawiciele Rady Rodziców mają prawo uczestnictwa w komisji konkursowej wybierającej dyrektora szkoły.