• Rekrutacja do klas 1

    • Wyniki rekrutacji

     Lista_zakwalifikowanych.pdf

     Lista_niezakwalifikowanych.pdf

     Procedura odwoławcza

     W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

     Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

      

     Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
     (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

      

     1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
     2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
     3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
     4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
      7 dni od dnia otrzymania odwołania.
     5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

      

      

     Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

      

      

     NOWY Harmonogram rekrutacji do klas I ogólnodostępnych i integracyjnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

     Data

     Etap rekrutacji

     od

     do

     Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

     Od 3 lutego do 2 marca (do godz. 16.00)

      

     Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski (zgłoszenia, w przypadku dzieci obwodowych) o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły – dotyczy wyłącznie dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową lub tych, którym organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego daną szkołę (inną niż obwodowa).

      

     3 marca (od godz. 13.00)

     19 marca

     (do godz. 20.00)

     Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie

      

     3 marca (od godz. 13.00)

     6 marca (do godz. 16.00)

     Rejestracja w SYSTEMIE oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej

     7 marca

     12 marca

     Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych

     UWAGA

     Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

      

     13 marca (godz. 15.00)

     Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej

     3 marca (od godz. 13.00)

     20 marca

     (do godz. 16.00)

     Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

     UWAGA

     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

      

     30 marca

     godz. 13.00

     23 kwietnia

     godz. 20.00

     Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie
      -
     drugi etap rejestracji wniosków (wyłącznie do klas ogólnodostępnych i integracyjnych)

      

     W celu skorygowania lub uzupełniania danych we wnioskach już zatwierdzonych, należy mailowo wystąpić do dyrektora szkoły pierwszego wyboru z wnioskiem o dokonanie korekty, a jeżeli korekta dotyczy kryteriów należy przesłać scan/zdjęcie dokumentów/oświadczeń potwierdzających ich spełnianie.

     30 marca

     godz. 13.00

     23 kwietnia

     godz. 22.00

      

      

     Przesłanie na adres mailowy szkoły pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. 

     UWAGA

     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy przesłać do każdej szkoły wskazanej na liście preferencji,
     w której wybrano oddziały integracyjne.

     12 maja

     godz. 13.00

     Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     12 maja

     godz. 13.00

     20 maja

     do godz. 16.00

     Potwierdzenie  woli zapisu dziecka
     w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

     22 maja

     godz. 13.00

     Opublikowanie list przyjętych
     i nieprzyjętych.

      

     Procedura odwoławcza

     od 22 maja

     W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
     o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

     W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

      

     31 sierpnia

     Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

                

      

      

      

     Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych  
     w roku szkolnym 2020/2021

     Data

     Etap rekrutacji

     od

     do

     Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

     Od 3 lutego do 2 marca (do godz. 16.00)

      

     Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski (zgłoszenia, w przypadku dzieci obwodowych) o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły – dotyczy wyłącznie dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową lub tych, którym organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego daną szkołę (inną niż obwodowa).

      

     3 marca (od godz. 13.00)

     19 marca

     (do godz. 20.00)

     Rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie

     3 marca (od godz. 13.00)

     6 marca (do godz. 16.00)

     Rejestracja w SYSTEMIE oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej*/oddziału muzycznego w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia

     7 marca

     12 marca

     Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych/organizacja egzaminu w zakresie uzdolnień (ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia).

     UWAGA

     Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

      

     13 marca (godz. 15.00)

     Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej/egzaminu w zakresie uzdolnień (ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia)

     3 marca (od godz. 13.00)

     20 marca

     (do godz. 16.00)

     Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

     UWAGA

     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

     23 kwietnia

     (godz. 13.00)

     Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     23 kwietnia

     (od godz. 13.00)

     29 kwietnia

     (do godz. 16.00)

     Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
     w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

     4 maja  (godz. 13.00)

     Opublikowanie list przyjętych
     i nieprzyjętych.

     Procedura odwoławcza

     od 4 maja

     W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
     o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

     W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

      

     Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

     18 czerwca

     (godz. 16.00)

     Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

     18 czerwca

     godz. 16.00

     23 czerwca (do godz. 20.00)

     Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca.

      

     18 czerwca

     19 czerwca (do godz. 16.00)

     Rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej*/oddziału muzycznego w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia

     20 czerwca

     22 czerwca

     Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych/organizacja egzaminu w zakresie uzdolnień (ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia).

      

     22 czerwca (godz. 15.00)

     Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej/egzaminu w zakresie uzdolnień (ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia)

     18 czerwca

      

     24 czerwca (do godz. 15.00)

     Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

     UWAGA

     Rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, ubiegający się o przyjęcie na wolne miejsce w oddziałach integracyjnych, składają kopię orzeczenia w szkole pierwszego wyboru, jak również w pozostałych placówkach, w których wskazano na liście preferencji oddział integracyjny.

     26 czerwca

     (godz. 13.00)

     Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     26 czerwca

     (od godz. 13.00)

     1 lipca (do godz. 16.00)

     Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
     w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

     2 lipca (godz. 13.00)

     Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

     od 2 lipca

     Procedura odwoławcza.

     31 sierpnia

     Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

              

      

     *szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do klas I sportowych zostały opublikowane w oddzielnym komunikacie