• REGULAMIN

    •  

     Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej  

     nr 152 w Warszawie

      

     § 1 Postanowienia  ogólne

     1.        Głównym celem świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań, uzdolnień wychowanków.

     2.     Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy i miesięcznego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o plan pracy szkoły.

     § 2  Cele i zadania świetlicy

     1 .   Do zadań świetlicy należy:

     ·         organizowanie opieki, pomocy w nauce, odrabianiu lekcji, tworzenie warunków do nauki własnej;

     ·         organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i prawidłowy rozwój fizyczny uczniów;

     ·         kształcenie nawyków kultury życia codziennego, stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze;

     ·         upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości;

     ·         rozwijanie samodzielności i samorządności;

     ·         współdziałanie z nauczycielami, rodzicami oraz instytucjami społecznymi;

     ·         zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

     § 3  Założenia organizacyjne

     1.      Świetlica zapewnia opiekę swoim wychowankom w dni pracy szkoły w godzinach od 7.00 -  17.00. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy.

     2.      Kwalifikacja uczniów odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

     3.      Zajęcia świetlicowe organizowane są dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców lub oczekiwanie na zajęcia.

     4.     Dzieci mogą być odbierane ze świetlicy tylko przez osoby wymienione
     w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy lub upoważnione pisemnie przez rodzica/opiekuna.

     5.      Każda zmiana w sposobie odbioru, powrotu dziecka do domu ze świetlicy szkolnej musi być zgłoszona do wychowawcy świetlicy i zapisana w formie stosowanego oświadczenia.

     6.      Świetlica wymaga pisemnych upoważnień od rodziców/opiekunów w przypadku:

     ·         samodzielnego wyjścia dziecka do domu lub na zajęcia dodatkowe

     ·         odbierania dziecka przez inne osoby niż wymienione w karcie zapisu do świetlicy;

     ·         odbierania dziecka przez osobę niepełnoletnią.

     7.      Wychowawca świetlicy może odmówić wydania dziecka ze świetlicy w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub zachowanie tej osoby jest agresywne. W takiej sytuacji wychowawca ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy oraz skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną do odbioru dziecka. O zaistniałym fakcie zostaje powiadomiony dyrektor szkoły.

     8.     Specyficzne sytuacje rodzinne ze względu bezpieczeństwa i dla dobra dziecka powinny być dokumentowane i zgłaszane wychowawcy.

     9.      Wychowawcy klas oraz nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe zobowiązani są do zabierania i odprowadzania dzieci przed i po zajęciach do świetlicy

     10.  Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przynoszone przez dzieci np. telefony, MP3, zabawki itp.

     11.   Za szkody materialne celowo wyrządzone przez dziecko odpowiadają finansowo rodzice.

     12.  Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach, zajęciach.

     13.  Jeżeli uczeń opuszcza zajęcia świetlicowe bez zgody rodzica/opiekuna należy podjąć działania wyjaśniające, powiadomić rodzica/opiekuna, wychowawcę klasy.

                                   § 4 Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy

      Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:

     ·         zorganizowanej opieki wychowawczej;

     ·         rozwijania swoich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności;

     ·         życzliwego traktowania;

     ·         poszanowania godności osobistej;

     ·         uczestniczenia w zajęciach świetlicowych;

     ·         zgłaszania własnych propozycji zabaw;

     ·         pomocy przy odrabianiu lekcji;

     ·         ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

           Uczeń przebywający w świetlicy ma obowiązek:

     ·         przed rozpoczęciem lub po skończeniu zajęć lekcyjnych zgłosić wychowawcy swoje przybycie/wyjście do świetlicy;

     ·         informować wychowawcę o każdorazowym zamiarze opuszczenia świetlicy;

     ·         zachowywać się oraz bawić kulturalnie i bezpiecznie, aby nie stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia swojego i innych;

     ·         dbać o wspólne dobro, czystość i estetyczny wygląd sal;

     ·         stosować się do poleceń wychowawców;

     ·         natychmiast zgłaszać zagrożenia, sytuacje problemowe.

                                             § 5 Nagrody, wyróżnienia, konsekwencje niewłaściwego zachowania

     1.       Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia, udział w konkursach działania na rzecz społeczności świetlicowej. Nagrody, wyróżnienia udziela wychowawca świetlicy.

     2.      Konsekwencją niewłaściwego zachowania w świetlicy jest upomnienie słowne, uwaga wpisana do dzienniczka ucznia, dziennika świetlicy, zmiana grupy, rozmowa z rodzicami, wychowawcą klasy, pedagogiem, dyrektorem.

     3.      Oceny zachowania uczniów w świetlicy uwzględniane są przez wychowawcę klasy przy wystawianiu oceny z zachowania.

      

     § 6 Współpraca z rodzicami

     1.      Rodzice mają możliwość wyrażania opinii o pracy świetlicy i uzyskania informacji nt rozwoju własnego dziecka przez indywidualny kontakt z kierownikiem świetlicy i wychowawcami w godzinach pracy świetlicy lub w dniu zebrań z rodzicami.

     2.     Rodzice odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone umyślnie przez dziecko.

     3.      Rodzice wspierają działalność świetlicy i czynnie uczestniczą w organizowaniu uroczystości, imprez, wyjść itp.

      

      § 7 Postanowienia końcowe

     1.       Regulamin świetlicy jest dostępny na tablicy informacyjnej, stronie internetowej szkoły.

     2.      Wszystkie sprawy indywidualne, zastrzeżenia, uwagi, propozycje dotyczące pracy świetlicy, należy zgłaszać bezpośrednio wychowawcom, kierownikowi świetlicy w godzinach ich pracy.

     3.     Regulamin świetlicy zostaje przyjęty do realizacji po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły.

     W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje dyrektor szkoły.