• PROCEDURY W ŚWIETLICY

    •  

     PROCEDURY  OBOWIĄZUJĄCE W  ŚWIETLICY

      

     I. Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej.

     1. Świetlica funkcjonuje zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie świetlicy szkolnej (załącznik nr 1).
     2. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów (Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy załącznik nr 2).

     II. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej

     1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są i odbierane osobiście przez rodziców / prawnych opiekunów/osoby upoważnione .
     2. Dziecko przychodząc do świetlicy zgłasza swoją obecność, wychowawcy odnotowują obecność ucznia na poszczególnych godzinach zajęć(lista obecności sprawdzana jest  co godzinę)
     3. Rodzice i opiekunowie odbierając dziecko  wpisują informacje o odbiorze ucznia   w kartę  wyjść  i  powiadamiają wychowawcę o odbiorze  ucznia.
     4. Dziecko ze świetlicy powinno być odbierane przez osobę dorosłą wskazaną przez rodziców, opiekunów, w karcie zapisu. W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w upoważnieniu, dziecko musi posiadać upoważnienie pisemne czytelnie podpisane przez rodziców, opiekunów.
     5. Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu lub odbierane jest przez osobę małoletnią to musi posiadać pisemne oświadczenie tego faktu od rodzica, który wyraża zgodę na wyjście oraz oświadczenie, iż ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko.
     6. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim kontakcie z rodzicem (telefonicznym) wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. Wychowawca legitymuje osobę odbierającą z dowodu potwierdzającego jej tożsamość.
     7. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy
     8. Odbiór dzieci z zajęć dodatkowych po godzinie 17.00 następuje bezpośrednio
      u prowadzącego zajęcia.

      

     III. Procedura w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie nie odebrali dziecka ze świetlicy do godziny 17.00

     1. Wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami bądź opiekunami dziecka, wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
     2. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka.
     3. Sporządza notatkę w dzienniku świetlicy.
     4. Gdy taka sytuacja powtarza się rodzic zostaje pouczony, iż w przypadku dalszego nieterminowego odbierania dziecka, może ono zostać  przekazane pod opiekę odpowiednim organom .
     5. W sytuacji gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami bądź opiekunami dziecka, nauczyciel informuje dyrektora szkoły i kierownika świetlicy o zaistniałej sytuacji.
     6. Nauczyciel jest zobowiązany do wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu opiekunów prawnych ucznia i zapewnienie uczniowi dalszej opieki. Do czasu ustalenia miejsca pobytu dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela i funkcjonariusza policji. Po ustaleniu miejsca pobytu opiekunów, policja w obecności nauczyciela przekazuje ucznia opiekunowi/rodzicowi.
     7. W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów dziecko przekazywane jest policji, w celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek opiekuńczo-wychowawczy.

     IV. Procedura przyprowadzania i odprowadzania uczniów na zajęcia. ?

     1. Wychowawcy klas  I są zobowiązani do zabrania uczniów na lekcje ze świetlicy i odprowadzenia ich po lekcjach.
     2. Uczniowie kl. II-VI przebywający w świetlicy na zajęcia lekcyjne wychodzą samodzielnie po poinformowaniu wychowawcy klasy , w szczególnych przypadkach po uczniów wymagających specjalnej opieki przychodzi wychowawca wspomagający.
     3.  Po skończonych lekcjach wychowawca / nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany odprowadzić dzieci do świetlicy.
     4. Jeżeli lekcje kończy inny nauczyciel (np. w-f, religii, języka angielskiego itd.), jest on również zobowiązany do odprowadzenia uczniów do świetlicy po skończonej lekcji.
     5. Do zabrania i odprowadzenia uczniów z powrotem do świetlicy są zobowiązane również osoby prowadzące różne zajęcia programowe i dodatkowe
     6. Wychowawca świetlicy ponosi odpowiedzialność za dziecko, które przybyło do świetlicy przed lub po zajęciach szkolnych.
     7. Wychowawcy świetlicy odnotowują obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć.

     V. Procedura postępowania w przypadku, próby odebrania ucznia przez osobę, co do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych środków odurzających.

     1. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w ocenie wychowawcy istnieje podejrzenie, iż dziecko odbierane jest przez osobę, wobec której zachodzi podejrzenie, iż jest ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem działania innych środków odurzających, nauczyciel zobowiązany jest poinformować tę osobę o konsekwencjach sytuacji oraz zażądać wezwania (lub samemu wezwać) innego opiekuna dziecka.
     2. Poinformowanie o zaistniałej sytuacji kierownika świetlicy, dyrektora szkoły, wychowawcę, pedagoga.
     3. Sporządzenie notatki w dzienniku świetlicy.
     4. W przypadku braku innej osoby uprawnionej do odbioru ucznia lub problemów ze strony osoby nietrzeźwej wezwanie policji.

     VI. Procedury postępowania w przypadku zgłoszenia przez ucznia złego samopoczucia, wypadku.

     1. Dziecko pod opieką nauczyciela trafia do pielęgniarki szkolnej;
     2. W przypadku nieobecności pielęgniarki, nauczyciel udziela dziecku niezbędnej pomocy i kontaktuje się z rodzicem w celu poinformowania o zaistniałej sytuacji,
     3. Wychowawca nie może zwolnić dziecka do domu, nawet jeśli posiada ono zgodę
      na samodzielne powroty – musi być odebrane przez rodzica/opiekuna.
     4. Nauczyciel nie ma prawa podawać dziecku leków.

     W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego nauczyciel, który jest świadkiem;

     1. W miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy;
     2. Zapewnia dziecku opiekę;
     3. Zawiadamia pielęgniarkę szkolną oraz dyrekcję; jeśli poszkodowany wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, pielęgniarka wzywa pogotowie; w razie jej nieobecności robi to osoba udzielająca pomocy przedmedycznej, w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
     4. Nauczyciel świetlicy, pielęgniarka lub dyrektor powiadamia o wypadku zaistniałym
      na terenie szkoły rodziców/opiekuna prawnego.

     VII. Procedura postępowania w przypadku występowania agresji słownej, fizycznej.

     1. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do interweniowania za każdym razem, gdy zaistnieje sytuacja zachowań agresywnych. Wychowawca izoluje uczestników zajścia, przeprowadza z nimi rozmowę oraz powiadamia wychowawcę klasy i rodziców o zdarzeniu.
     2. Wychowawca świetlicy podejmuje działania wychowawcze wobec ucznia.
     3. W przypadku braku  skuteczności podjętych działań, wychowawca informuje rodziców, wychowawcę klasy, pedagoga, dyrektora o negatywnym zachowaniu ucznia oraz sporządza notatkę   w dzienniku.
     4. W sytuacjach trudnych - nasilona agresja, zachowania zagrażające zdrowiu i życiu, należy w powiadomić  dyrekcję i  wezwać Straż Miejską.

     VII. Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia innych osób, świetlicy.

     1. Wychowawca świetlicy powiadamia o zdarzeniu rodziców, wychowawcę klasy, sporządza  notatkę w dzienniku.
     2. Uczeń niszczący mienie innych osób, świetlicy zobowiązany jest do naprawienia szkody.
     3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną i zobowiązani są do naprawy wyrządzonej szkody.

     IX. Procedura postępowania  w przypadku niezgłaszanie się ucznia do świetlicy po lekcjach lub samowolnego opuszczenia  świetlicy.

     Nauczyciel wychowawca świetlicy powinien podjąć następujące kroki:

     1. Ocenia przyczynę ewentualnej nieobecności ucznia na świetlicy.
     2. Podejmuje czynności poszukiwawcze, celem ustalenia miejsca pobytu ucznia.
     3. Gdy uczeń zostanie odnaleziony wyjaśnia przyczynę opuszczenia świetlicy.
     4. W obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem.
     5. Sporządza notatkę w dzienniku zajęć.
     6. W przypadku ponownego opuszczenia przez dziecko świetlicy bez pozwolenia, rozmowę z uczniem przeprowadza pedagog szkolny w obecności rodziców.
     7. W przypadku nagminnego łamania regulaminu świetlicy Dyrektor ustala sankcje wobec ucznia.
     8. W przypadku samowolnego opuszczenia szkoły przez ucznia wychowawca niezwłocznie powiadamia Dyrektora szkoły, wychowawcę klasy, rodziców
     9. W razie nieudanej próby odnalezienia dziecka, należy niezwłocznie:
     • Zawiadomić dyrektora szkoły, wychowawcę klasy.
     • Zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
     • Niezwłocznie zawiadomić policję, straż miejską, a podjęte działania odnotować w  notatce służbowej. Należy odnotować nazwiska osób, z którymi nauczyciel kontaktował się.

     X. Postanowienia końcowe

     1. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do stałego kontaktu z rodzicami poprzez rozmowy indywidualne, kontakt telefoniczny, korespondencję.
     2. W sprawach nie unormowanych niniejszymi procedurami wiążącą decyzję podejmuje dyrektor szkoły.
     3. Z procedurami zostali zapoznani pracownicy świetlicy, nauczyciele, rodzice. Procedury zamieszczono na tablicy informacyjnej świetlicy i stronie internetowej szkoły.

      

                                                                                                             Kierownik świetlicy

                                                                                                            Dominika Młynarczyk

     Warszawa 2015.09.01