• Zapisy

    • Szanowni Rodzice,

     uprzejmie informujemy, iż rekrutacja prowadzona jest w oparciu o zgłoszenie – rejestrację w elektronicznym systemie pod adresem:

     https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl

     w terminie określonym w harmonogramie tj.

      

     14 stycznia 2020 r. godz. 12.00 - 21 stycznia 2020 godz. 12.00.

      

     Lista szkół pełniących funkcję Feryjnej Placówki Edukacyjnej na Ochocie:

      

     1. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Grzegorza Piramowicza ul. Jasielska 49/53.
     2. Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Edwarda Szymańskiego ul. M. Reja 1.
     3. Szkoła Podstawowa Nr 61 im. Juliana Przybosia ul. Białobrzeska 27.
     4. Szkoła Podstawowa nr 97  im. Leona Kruczkowskiego ul. Spiska 1.
     5. Szkoła Podstawowa Nr 152 im. Marii Dąbrowskiej ul. Powstańców Wielkopolskich 4.
     6. Szkoła Podstawowa Nr 175 im. Heleny Marusarzówny ul. Trzech Budrysów 32.
     7. Szkoła Podstawowa Nr 264 im. Gabrieli Mistral ul. W. Skorochód-Majewskiego 17.
     8. Szkoła Podstawowa Nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego ul. Gorlicka 3.

      

     W ramach Akcji szkoły/placówki, funkcjonujące przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7.30 do 16.30 zapewnią opiekę nad najmłodszymi oraz ofertę zajęć sportowych, rekreacyjnych, edukacyjnych, muzycznych, plastycznych i aktywności poza placówką.

      

     Ponadto dla grup zorganizowanych oraz uczestników indywidualnych w ramach Akcji została przygotowana różnorodna oferta bezpłatnych zajęć specjalistycznych realizowanych przez szkoły, młodzieżowe domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie, biblioteki, domy kultury. Również w dzielnicowych i miejskich Ośrodkach Sportu i Rekreacji odbywać się będą bezpłatne zajęcia sportowe. Nie zabraknie imprez, zawodów, turniejów, konkursów i gier rekreacyjno-sportowych.

      

     Rodzice/opiekunowie prawni uczestników Akcji wnoszą opłaty za opiekę oraz posiłki zgodnie z regulaminem placówki/szkoły. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły są zwolnieni z opłat za opiekę i posiłki podczas Akcji na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.

      

     Zasady postępowania rekrutacyjnego

     do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2020

      

     Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” zwanej dalej Akcją, organizowanej w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych zwanych dalej FPE w roku szkolnym 2019/2020 prowadzony jest zgodnie z art. 92a – 92t ustawy z dnia
     7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.)
     oraz
     rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

     Nabór dzieci i młodzieży do Akcji jest prowadzony na podstawie zarządzenia nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”.

      

     1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie w roku szkolnym 2019/2020 do Akcji organizowanej                      w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych (zwanych dalej FPE) prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.
     2. Terminy rekrutacji zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest na stronach internetowych dzielnic oraz szkół będących organizatorem FPE, a także w serwisie Biura Edukacji pod adresem: www.edukacja.warszawa.pl
     3. Listę FPE przekazuje koordynator dzielnicowy. 
     4. Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata zapisują dziecko na tygodniowe turnusy feryjne (od poniedziałku do piątku), które organizowane są w terminie od 10 do 21 lutego 2020 r. W każdym turnusie można wskazać dowolną liczbę FPE, w których organizowana jest Akcja „Zima w Mieście” 2020.
     5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o zgłoszenie – rejestrację
      w
      elektronicznym systemie pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl
      w terminie określonym w harmonogramie tj. od 14 stycznia 2020 r. od godziny 12.00 do    21 stycznia 2020 r. do godziny 12.00.
     6. Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata mogą zarejestrować dziecko tylko jeden raz używając numeru PESEL jako loginu oraz unikalnego hasła ustanowionego przez zgłaszającego. W przypadku braku numeru PESEL rodzice/opiekunowie prawni kandydata udają się do FPE w celu uzyskania identyfikatora – loginu, który umożliwi zarejestrowanie dziecka w elektronicznym systemie zgłoszeń. Wielokrotne zalogowanie tego samego kandydata przy użyciu różnych loginów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie do Akcji.
     7. Zgłoszenie do danej edycji Akcji w elektronicznym systemie zgłoszeń wymaga każdorazowo założenia konta. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych dane osobowe kandydatów mogą być przetwarzane tylko w określonym celu
      i zakresie, czyli zapisu do wybranej FPE i realizacji w określonym terminie.
     8. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich kandydatów w danym FPE stosowane będą kryteria przyjęcia:

     - uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły będącej FPE;

     - uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły na terenie dzielnicy;

     - rodzeństwo - poprzez rodzeństwo należy rozumieć ucznia klas I – VIII szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, który ubiega się o przyjęcie do FPE
     w tym samym terminie.

     1. Zapisy uczniów warszawskich szkół specjalnych przebiegają na podstawie zasad postepowania rekrutacyjnego do Akcji „Zima w Mieście” 2020 w szkołach /placówkach specjalnych.
     2. Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów warszawskich szkół specjalnych ubiegający się o przyjęcie do Akcji rejestrują się w elektronicznym systemie zgłoszeń do Akcji lub zgłaszają się bezpośrednio do szkół specjalnych, które w roku szkolnym 2019/2020 organizują Akcję.
     3. Informację o zakwalifikowaniu:
     • otrzymuje rodzic/opiekun prawny kandydata na adres mailowy podany                           w zgłoszeniu,
     • można uzyskać w elektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl,

     w terminie określonym harmonogramem tj. 24 stycznia 2020 r. od godziny 13.00.

     1. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do Akcji, składają kartę kwalifikacyjną oraz dokonują opłat za posiłki i opiekę/dostarczają zaświadczenia                      o zwolnieniu z opłat z macierzystej szkoły zgodnie z Regulaminem FPE w terminie określonym harmonogramem tj. od 24 stycznia br. od godziny 14.00 do 31 stycznia br. do godziny 16.00.
     2. Brak złożenia wymienionych dokumentów w terminie określonym harmonogramem tj. od 24 stycznia br. od godziny 14.00 do 31 stycznia br. do godziny 16.00, oznacza rezygnację z miejsca w FPE, do której kandydat został zakwalifikowany.
     3. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.
     4. Po ogłoszeniu wyników naboru rozpoczynają się zapisy na wolne miejsca, szczegóły poniżej.
     5. O rezygnacji z udziału w Akcji rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej używając danych kontaktowych odpowiedniego punktu. 
     6. Jako rezygnacja z udziału w Akcji rozumiana jest też dwudniowa nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika w feryjnej placówce edukacyjnej. Nieobecność można zgłaszać używając danych kontaktowych odpowiedniego punktu.
     7. Zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia Akcji po uprzednim zgłoszeniu nieobecności uczestnika przez rodzica/opiekuna prawnego. Rodzice/Opiekunowie prawni uczestników zgłaszają nieobecności dziecka - telefonicznie e-mailowo lub osobiście najpóźniej do godz. 14.00 w dniu poprzedzającym nieobecność.
     8. W uzasadnionych przypadkach organizator wypoczynku może podjąć decyzję
      o braku możliwości kontynuowania udziału w Akcji uczestnika, którego rodzice/opiekunowie prawni nie podali pełnych informacji w karcie kwalifikacyjnej oraz uczestnik i/lub jego rodzice/opiekunowie prawni nie przestrzegają regulaminu feryjnej placówki edukacyjnej.
     9. Informacja o zapisach jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową FPE oraz zamieszczenie jej w szkołach,  serwisach dzielnic, Biura Edukacji pod adresem: edukacja.warszawa.pl.

      

     Harmonogram zapisów do Akcji "Zima w Mieście" 2020

      

     Etapy zapisów/czynności kandydata:

      

     14 stycznia godzina 12.00 - Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów - start

     21 stycznia godzina 12.00 - Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów – koniec

     24 stycznia godzina 13.00 - Informacja o kandydatach zakwalifikowanych

                                                    i niezakwalifikowanych

     24 stycznia godzina 13.00 - Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do                                         której kandydat został zakwalifikowany. Dokonanie opłaty za                                           opiekę i żywienie – start

     31 stycznia godzina 15.00 - Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do                                         której kandydat został zakwalifikowany. Dokonanie opłaty za                                           opiekę i żywienie – koniec

     3 lutego godzina 13.00 - Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.

                                                    Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizatora                                      wypoczynku (szkoła)

     3 lutego godzina 16.00 - Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

      

     Rekrutacja na wolne miejsca

      

     1. Zapisy w ramach rekrutacji na wolne miejsca odbywają się:

     - tylko do Feryjnych Placówek Edukacyjnych zwanych dalej FPE, dysponujących miejscami;

     - zgodnie z harmonogramem; tj. trwają od 4 lutego 2020 r. od godziny 10.00 do czasu zakończenia Akcji „Zima w Mieście” 2020.

     - na podstawie zgłoszenia – wypełnionej przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata karty kwalifikacyjnej, którą można pobrać ze strony elektronicznego systemu zgłoszeń znajdującego się pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl lub otrzymać w FPE.

     1. Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
     2. Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty, a rodzice/opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do innej FPE są zobowiązani do złożenia pisemnej rezygnacji w FPE, w której została złożona karta kwalifikacyjna i potwierdzenie opłat. Następnie rodzice/opiekunowie prawni kandydata zgłaszają się do feryjnej placówki edukacyjnej, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
     3. Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach i nie został przyjęty, a rodzice/opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami, z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
     4. Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został zakwalifikowany, ale rodzice/opiekunowie prawni kandydata nie potwierdzili woli, tj. nie złożyli karty kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem dokonania opłat/zaświadczenia o zwolnieniu z opłat w terminie określonym harmonogramem, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną w feryjnej placówce edukacyjnej lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.

      

     Zapisy na wolne miejsca - harmonogram

      

     4 lutego godzina 10.00 - Zapisy na wolne miejsca

     Rodzic/opiekun prawny zgłasza chęć udziału dziecka w Akcji w szkole dysponującej wolnymi miejscami. Decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku (szkoła)

     21 lutego - Zapisy na wolne miejsca – koniec.

      

     Życzymy miłej zabawy i wypoczynku

     Zapraszamy!