• KLAUZULA INFORMACYJNA

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

     1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani oraz Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa nr 152, z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, 02-398 Warszawa, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
     2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pisząc na adres iod@dbfo-ochota.waw.pl
     3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie do celów związanych z zadaniami Szkoły Podstawowej nr 152 w Warszawie na podstawie przepisów prawa.
     4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:
       • Osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
       • Podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
     5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
     6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane:
       • w związku z procesem edukacji, przez czas trwania procesu edukacji, po tym czasie zgodnie z zasadami archiwizacji.
     7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
     8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., wymienionego na wstępie.
     9. Dane, które podaje Pan/Pani wynikają z wymogu ustawowego.
     10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.