• Regulamin monitoringu wizyjnego

     w Szkole Podstawowej nr 152

     im. Marii Dąbrowskiej w Warszawie

      

     1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 152 im. Marii Dąbrowskiej w Warszawie, miejsca instalacji kamer systemu na terenie placówki, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

     2. Przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w systemie monitoringu wizyjnego jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oraz  w celu ochrony osób i mienia szkoły – art. 6 ust. 1 lit f, i określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

     3. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 152 im. Marii Dąbrowskiej z siedzibą w Warszawie ul. Powstańców Wielkopolskich 4.

     4. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w szkole jest art. 108a ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996).

     5. Infrastruktura szkoły, która jest objęta monitoringiem wizyjnym to:

     a) wejścia i wyjścia do szkoły,

     b) teren wokół szkoły w obszarze ogrodzonym, przy ul. Powstańców Wielkopolskich,

     c) korytarze szkolne na I i II piętrze,

     d) klatki schodowe na I i II piętrze,

     e) łącznik szkoła sala gimnastyczna,

     f) szatnia szkolna.

     6. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

     7. Monitoring wizyjny nie jest połączony z możliwością bieżącego przekazywania lub rejestracji dźwięku pozwalającego na słuchanie lub zapis prowadzonych rozmów. Rejestracji i zapisowi na nośnikach fizycznych podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.

     8. Obraz zarejestrowany w systemie monitoringu wizyjnego przechowywany jest na dysku serwera.

     9. System monitoringu wizyjnego składa się z:

     a) 15 kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku o rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób,

     b) Jednego urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym, 1 monitora pozwalający na podgląd rejestrowanych zdarzeń. Urządzenia umieszczony są w sekretariacie szkoły.

     10. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.

     11. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi:

     12. Na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkoły umieszcza się informację zawierającą następującą klauzulę informacyjną:

      

     13. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek.

     14. Okres przechowywania danych wynosi do 10 dni w budynku,  a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.

     15. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

     16. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Dyrektora Szkoły z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły, w terminie do 3 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

     17. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce oraz przybliżony czas zdarzenia.

     18. Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany      z zewnętrznym źródłem czasu.

     19. Osoba upoważniona sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:

     a) numer porządkowy kopii,

     b) okres, którego dotyczy nagranie,

     c) źródło danych, np.: kamery na budynku, od strony boiska,

     d) data wykonania kopii;

     e) dane osoby, która sporządziła kopię.

     20. Kopia przechowywana jest przez Administratora systemu w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.

     21. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:

     a) numer porządkowy kopii,

     b) okres, którego dotyczy nagranie,

     c) źródło danych, np.: kamera nr……,

     d) data wykonania kopii,

     e) dane osoby, która sporządziła kopię,

     f) podpis osoby, która sporządziła kopię;

     g) informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.

     22. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczone na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 6 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.

     23. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

     24. Monitorowanie wizyjne stanowi środek wspierający wobec realizowanego w szkole planu dyżurów nauczycielskich, pracy woźnych i dozorców. Zainstalowany monitoring nie zwalnia wyżej wymienionych osób od wypełniania swoich obowiązków.

     25. Dane zawarte na nośnikach fizycznych nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej.

     26. W przypadku publikacji zapisu wizyjnego będzie on poddany zabiegom technicznym anonimizacji.

     27. Regulamin monitoringu został wdrożony zarządzeniem Dyrektora, po uprzednich konsultacjach z organami szkoły i ustaleniu środków technicznych i organizacyjnych z organem prowadzącym placówkę oraz z uwzględnieniem wyników diagnozy stanu bezpieczeństwa.