• Deklaracja dostępności

   Szkoła Podstawowa Nr 152 im. Marii Dąbrowskiej w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

   sp152@dabrowska.waw.pl

   Data publikacji strony internetowej: 2018-08-29.

   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-26.

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   - niektóre pliki są w formacie skanów lub zdjęć (na przykład dyplomy, podziękowania). Pracujemy nad ich  dostosowaniem do odbioru osób niedowidzących/niewidomych.

   - zdjęcia są bez opisu słownego. Pracujemy nad ich dostosowaniem do odbioru osób niedowidzących/niewidomych.

   - mapa w zakładce "Lokalizacja" jest wyłączona z obowiązku zapewniania dostępności.

   Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

   Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-26.

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

    osoba kontaktowa: Beata Czarnecka

   adres e-mail: sp152@dabrowska.waw.pl

   numer telefonu 22 822 66 08; 723 247 467                                          

   Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

   Skróty klawiaturowe

   Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

   Informacje na temat procedury skargowo-wnioskowej

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

   Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

   Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

   Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

   W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

   Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

   Dostępność architektoniczna

   1. Szkoła Podstawowa nr 152 im. Marii Dąbrowskiej znajduje się w Warszawie, przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 4. Mieści się w budynku wolno stojącym  czterokondygnacyjnym połączonym  łącznikiem z salą gimnastyczną.
   2. W pobliżu szkoły znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
   3. Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przed wejściem głównym są siedmiostopniowe schody w górę i ośmiostopniowe schody w dół.  Brak platform, pochylni.
   4. Wejście do szkoły przez łącznik szkolny nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przed wejście łącznika znajdują się trzystopniowe schody.
   5. Wideodomofon znajduje się przy łączniku szkolnym po lewej stronie drzwi.
   6. Placówka nie posiada pętli indukcyjnej oraz systemu informacji głosowych dla osób niedosłyszących.
   7. Nie zapewniamy możliwości obsługi dla osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.
   8. Istnieje prawo wstępu z psem asystującym do holu szkoły, w którym pracownik obsługi udzieli pomocy w załatwieniu bieżącej sprawy.

   Aplikacje mobilne

   Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych.