• Odbiór dziecka ze świetlicy przez videofon

      09.09.2020

      Drodzy Rodzice,

      oto zasady odbioru dziecka przez videofon ze świetlicy:

      1.Videofon jest zainstalowany przy drzwiach obok sali gimnastycznej (wejscie nr 3)
      2. W celu odebrania dziecka należy nacisnąć przycisk na środku urządzenia tak,jak się dzwoni do drzwi.
      3. Gdy usłyszą Państwo głos wychowawcy, należy pokazać Kartę Upoważnienia do odbioru do oka kamery w odległości min. 10 cm.
      4. Wychowawca przeczyta, które dziecko ma wydać i potwierdzi wypuszczenie dziecka do szatni.
      5.Jeśli czas ubierania się dziecka będzie dla Państwa niepokojąco długi( więcej niż 10 min.), proszę zadzwonić jeszcze raz i dopytać co się dzieje?
      6.Przy drzwiach będzie wypuszczać dzieci osoba dyżurująca.
      7. Kart Upoważnień do odbioru nie można przekazywać innym osobom niż te upoważnione w karcie zapisu.
      8. Chcąc upoważnić nową osobę należy napisać ręczne upoważnienie i przekazać przez dziecko wychowawcy świetlicy, który przygotuje dla tej osoby osobną kartę upoważnienia do odbioru.
      9. Osobom nieposiadającym Karty Upoważnienia do odbioru dziecka ze świetlicy dzieci nie będą wydawane.
      10. W przypadku zgubienia Karty Upoważnienia do odbioru przez którąkolwiek osobę upoważnioną należy niezwłocznie skontaktować się ze szkołą albo z wychowawcą lub maila na adres dominika.mlynarczyk76@gmail.com. Nowa karta będzie innego koloru niż ta zagubiona.

      pozdrawiam
      Dominika Młynarczyk
      kierownik świetlicy 

     • Stypendia i zasiłki szkolne

      02.09.2020

      Szanowni Państwo,

      W bieżącym roku szkolnym, uchwałą Rady m.st Warszawy, nastąpiła zmiana dotycząca przyjmowania wniosków, wydawania decyzji oraz rozliczania stypendiów i zasiłków szkolnych. Instytucją, która będzie się tym zajmowała jest Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia.

      Nastąpiła również modyfikacja katalogu wydatków możliwych do finansowania w ramach stypendiów szkolnych. W ramach tego świadczenia możliwe będzie finansowanie tylko:

      a)zakupu podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego,

      b)zakupu komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów,

      c)zakupu biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej,

      d)całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

      Wzory wniosków o udzielenie w/w świadczeń dostępne są na stronie Biura Edukacji (w zakładce dla ucznia i rodzica - Pomoc socjalna dla uczniów).

      Wydrukowane wnioski będą również dostępne w sekretariacie szkoły. Prosimy o poinformowanie pracownika szkoły dyżurującej przy wejściu dla interesantów o celu wizyty.

      Wypełnione wnioski należy składać lub przesyłać bezpośrednio do OPS w dzielnicy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, przy czym wniosek dotyczący stypendium szkolnego musi zostać złożony/wysłany w ustawowym terminie do 15 września 2020 roku. Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym wnioskodawcą jest rodzic/prawny opiekun dziecka.

      Adres Ośrodka Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Ochota:ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa

     • Plan obiadów dla klas 1-3

      02.09.2020

      Drodzy Rodzice klas 1-3,

      Plan obiadów znajdą Państwo w zakładce Świetlica- Plan obiadów. Ten plan może się jeszcze zmieniać do końca września więc bardzo proszę o zaglądanie codziennie na stronę Świetlicy. Każdy nowy plan będzie miał swoją datę od, której będzie obowiązywał.

      pozdrawiam

      Dominika Młynarczyk

      kierownik świetlicy